UN 47% DELS MUNICIPIS
METROPOLITANS ESTAN ENTRE
EL 20% I EL 35% DE
RECOLLIDA SELECTIVA