Què és la TMTR?

Què és la TMTR?

La TMTR és la taxa metropolitana de tractament de residus, un tribut ambiental que es destina a la correcta gestió dels residus domèstics i comercials que es generen als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’administració encarregada de recaptar-la i gestionar-la.

Com es paga?

Les empreses subministradores d’aigua col·laboren en la recaptació de la TMTR incorporant-la a la factura de l’aigua com a concepte independent. La taxa és anual però l’import total es reparteix bimestralment o trimestralment, en funció de la periodicitat de facturació que tingui la teva empresa subministradora.

Qui ho fa millor paga menys

L’import de la TMTR que paguen els contribuents s’ajusta d’acord amb el cost real que té el tractament de residus al municipi al qual pertanyen. Aquest cost depèn tant de la quantitat de residus que es generen com del nivell de recollida selectiva de cada municipi. Així, la manera de calcular la TMTR s’aproxima al concepte de “qui contamina, paga” i els municipis que produeixen menys residus i tenen uns nivells de recollida selectiva més alts paguen menys que la resta. Els municipis que reciclen menys poden arribar a pagar tres vegades més que els que reciclen més.

Qui participa, té bonificacions

L’ús de les deixalleries, fixes o mòbils, permet obtenir un descompte creixent de fins al 14% a la TMTR, en funció de les vegades que es facin servir. També es poden aplicar bonificacions els contribuents que estableixin programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la gestió dels residus. La bonificació total per ambdós conceptes pot arribar a ser del 25%.

D’altra banda, les famílies en situació de vulnerabilitat tenen una bonificació del 100% de l’import de la taxa. Aquesta mesura s’aplica a unes 18.000 famílies de tot el territori metropolità, i s’estima que l’import subvencionat en concepte de TMTR s’acosta als 800.000 euros.
gestió.

Per a què es fa servir la TMTR?

La TMTR contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre les tasques que duu a terme l’AMB hi ha la coordinació de les recollides selectives i el tractament dels residus recollits a les plantes de triatge, compostatge i reciclatge (de paper, plàstic, metall i envasos lleugers) o als ecoparcs, on es realitzen els processos necessaris per recuperar-los com a nous recursos o per obtenir-ne energia.

Aquestes accions tenen com a objectiu la valorització dels residus reciclables o compostables i la deposició final del rebuig de les plantes de tractament de resta.

La TMTR està regulada per l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, que aprova anualment el Consell Metropolità de l’AMB.
La majoria dels diners es destinen a gestionar els residus no recollits selectivament per reduir-ne l’impacte ambiental i recuperar els materials que es puguin reciclar.

TMTR_web_infografies_noves_1

Quant costa el tractament dels residus?

El cost net de tractament dels residus va ser de 139 milions d’euros l’any 2018 i es va cobrir en un 62% mitjançant la TMTR domiciliària, en un 24% amb la TMTR no domiciliària i en un 14% amb els pressupostos generals de l’AMB.

El cost mitjà de la TMTR per llar va ser de 60 euros l’any 2018.

TMTR_web_infografies_noves_2

 

 

Vull més informació 

https://canvidhabits.amb.cat//www.amb.cat/ca/web/medi-ambient/gestio-i-organitzacio/taxa-metropolitana-de-tractament-de-residus