FAQS (preguntes més freqüents)

Resposta a tots els dubtes

Tots els habitants de l’àrea metropolitana paguen el mateix?

No. Els preus que paguen els ciutadans s’ajusten d’acord amb el cost real que té el tractament de residus al seu municipi, que depèn del nivell de recollida selectiva que s’hi fa i de la quantitat de residus produïts. Com menys residus i més recollida selectiva, més baixa és la TMTR.

D’altra banda, dins un mateix municipi hi ha tarifes diferenciades en funció del consum d’aigua i de la mida de la llar ja, que hi ha una relació entre el consum d’aigua i la producció de residus.

A més, els usuaris domèstics poden obtenir bonificacions per ús de la deixalleria; els establiments, per fer accions de prevenció i millora de la gestió de residus, i les famílies vulnerables, inscrites al registre d’ajuts a la pobresa energètica, tenen una bonificació del 100% de la TMTR.
TMTR_web_infografies_noves_3

Per què hi ha municipis que paguen menys que altres?

Perquè des de l’any 2018 s’ha modificat el criteri de càlcul, que ara es basa directament  en la generació i en els nivells de recollida de cada municipi. Així, els municipis que produeixen menys residus i tenen uns nivells de recollida selectiva més alts, redueixen els costos del tractament i l’AMB els transfereix l’estalvi obtingut.

Per això, els municipis que ho fan millor paguen fins a 3 vegades menys que la resta.

Quina diferència hi ha entre la TMTR i la taxa de recollida d’escombraries?

La taxa de recollida la recapta cada ajuntament i serveix únicament per finançar la recollida i el trasllat dels residus fins a les plantes de tractament metropolitanes.

El procés de tractament que es comença a partir de l’arribada a aquestes plantes el finança l’AMB i inclou tasques d’emmagatzematge, tria, compostatge, generació d’energia i la deposició final del rebuig d’aquests residus municipals.

Tothom paga la TMTR?

Sí, la paga tothom que generi residus municipals tant al domicili particular com als establiments comercials, quan el seu nom surt al contracte de subministrament d’aigua potable. Si el contribuent no és el titular del contracte, es considera subjecte passiu el propietari de l’immoble.

Quines tarifes s’apliquen?

La taxa es calcula en funció del tipus d’habitatge i del consum mitjà d’aigua de l’any anterior. Es considera que com més gran sigui un habitatge i més persones hi convisquin, més consum d’aigua i més generació de residus hi haurà.

Els establiments també paguen aquesta taxa?

Sí. La diferència és que les tarifes comercials de la taxa es fixen en funció de les fraccions de residus generades per tipus d’activitat econòmica, segons una classificació d’establiments i locals.