La TMTR, clara com l’aigua 2

Què és la TMTR?

És la taxa metropolitana de tractament de residus. Un tribut ambiental que es destina a la correcta gestió dels residus domèstics i comercials que es generen als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

 

L’AMB és l’administració encarregada de la seva recaptació i gestió.

Què inclou aquesta taxa?

La TMTR contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels muncipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre les tasques que realitza l’AMB hi ha la coordinació de les recollides selectives i el tractament dels residus recollits a les plantes de triatge, de compostatge, de reciclatge (de paper, plàstic, metall i envasos lleugers) o als ecoparcs, on es realitzen els procesos necessaris per recuperar-los com a nous recursos o per obtenir-ne energia.

Aquestes accions tenen com a objectiu la valorització dels residus reciclables o compostables i la deposició final del rebuig de les plantes de tractament de resta.

La TMTR està regulada per l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes metropolitanes de tractament i disposició de residus municipals, que aprova anualment el Consell Metropolità de l’AMB.

Com es paga?

Les empreses subministradores d’aigua col·laboren en la recaptació de la TMTR incorporant-la a la factura de l’aigua com a concepte independent. La taxa és anual però, d’aquesta manera, l’import total es reparteix bimestralment o trimestralment, en funció de la periodicitat de facturació que tingui la vostra empresa subministradora.

 

Qui ho fa millor paga menys

L’import de la TMTR que paguen els ciutadans de cada municipi s’ajusten d’acord amb el cost real que té el tractament dels residus en cadascun d’ells. Aquest cost depèn tant de la quantitat de residus que es generen com del nivell de recollida selectiva de cada municipi. Així, la manera de calcular la TMTR s’aproxima al concepte de “qui contamina, paga” i els municipis que produeixen menys residus i tenen millors nivells de recollida selectiva paguen menys que els que tenen un comportament pitjor. Els municipis menys recicladors poden arribar a pagar tres vegades més que els recicladors.

 

Qui participa, té bonificacions

L’ús de les deixalleries, fixes o mòbils, permet obtenir un descompte creixent de fins al 14% a la TMTR, en funció de les vegades que es facin servir. També es poden aplicar bonificacions els contribuents que estableixin programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides a la millora de la gestió dels residus. La bonificació total per ambdós conceptes pot arribar a ser del 25%.

 

D’altra banda, les famílies en situació de vulnerabilitat tenen una bonificació del 100% de l’import de la taxa. Aquesta mesura s’aplica a unes 18.000 famílies de tot el territori metropolità, i s’estima que l’import subvencionat en concepte de TMTR s’acosta als 800.000 euros.

Vull més informació 

http://www.amb.cat/ca/web/medi-ambient/gestio-i-organitzacio/taxa-metropolitana-de-tractament-de-residus