UN 38% DELS MUNICIPIS
METROPOLITANS ESTAN ENTRE
EL 35% I EL 50% DE
RECOLLIDA SELECTIVA